Sakoany deposit

Katsepy, Mitsinjo, Boeny, Madagascar - Prolific locality for Celestite or Celestine